Strafrecht & Jeugdstrafrecht

U wordt verdacht van een strafbaar feit en wordt verzocht zich op het politiebureau te vervoegen, u wordt in verzekering gesteld, u wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen, u bent bij veroordeeld en bent het niet eens met de beslissing van de strafrechter. U kunt met het strafrecht in aanraking komen, vaak sneller dan u denkt. Onze advocaten kunnen u in die gevallen bijstaan. Zij zullen afhankelijk van de fase van het strafproces alle juridische middelen aanwenden teneinde het strafproces op een voor u zo goed mogelijke manier te laten verlopen.

Aandachtspunten

• misdaad en overtreding

• invordering rijbewijs

• benadeelde partij

• gratie

Contactpersonen

• Mr O.N.J. Maatje

• Mr C.J.M. van Gruijthuijsen – van Gent

• Mr N.J.C. van Dorsselaer – Spapen

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied en net als het arbeidsrecht zijn wijzigingen op dit gebied veel ingrijpend van aard, zowel emotioneel als vermogensrechtelijk. Het rechtsgebied omvat alle regelgeving op het gebied van het ontstaan en beëindigen van relaties, zoals het huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwoning maar ook ouderlijk gezag, alimentatie, voogdij en curatele/onderbewindstelling. Wij streven er naar de gevolgen van iedere beëindiging in een convenant vast te leggen zodat de gemaakte afspraken duidelijk zijn.

Het erfrecht rekenen wij ook onder dit vakgebied.

Onze advocaten kunnen u in al deze facetten bijstaan.

Aandachtspunten

• echtscheiding

• echtscheidingsconvenant

• alimentatie

• omgang met en ouderlijk gezag over minderjarige kinderen

• beëindiging samenleving

• huwelijksvermogenrecht

• naamswijziging

• mediation

• erfrecht

Contactpersonen

• Mr C.J.M. van Gruijthuijsen – van Gent

• Mr N.J.C. van Dorsselaer – Spapen

Slachtofferzaken

Als slachtoffer of nabestaande van een strafbaar feit bent u betrokken bij het strafproces. Dit is een zeer ingrijpend proces. De rechten van het slachtoffer als procesdeelnemer worden steeds meer uitgebreid. Nicole van Dorsselaer-Spapen is gespecialiseerd slachtofferadvocaat en verleent kosteloos rechtsbijstand aan slachtoffers en nabestaanden in het strafproces. Deze bijstand ziet onder andere op de uitoefening van slachtofferrechten zoals het recht op algemene- en dossier informatie, het recht op inzage en afgifte van het dossier, het recht op het indienen van een vordering tot schadevergoeding en het spreekrecht. Tevens wordt contact onderhouden en overleg gevoerd met Slachtofferhulp en met het Openbaar Ministerie.

Contactpersonen

• Mr N.J.C. van Dorsselaer – Spapen

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht neemt van oudsher een grote plaats in in onze samenleving. Wijzigingen in de arbeidsrelatie zijn voor zowel ondernemers als werknemers / ambtenaren veelal ingrijpend van aard.

Onze advocaten kunnen u als ondernemer of als particuliere cliënt in alle facetten van het arbeidsrecht bijstaan. Of het nu gaat om reorganisaties danwel individuele of collectieve ontslagen en verweer daartegen.

Aandachtspunten

• de opmaak en de beoordeling van arbeidsovereenkomsten

• ontslag

• reorganisatie

• fusie en overname

Contactpersonen

• Mr O.N.J. Maatje

• Mr N.J.C. van Dorsselaer – Spapen

• Mr C.J.M. van Gruijthuijsen – van Gent

Contracten

Dit rechtsgebied ziet op het opstellen van, het onderhandelen of procederen over diverse overeenkomsten alsmede procedures strekkende tot vaststelling van aansprakelijkheid, zoals onrechtmatige daad.

Aandachtspunten

• wanprestatie

• verbintenissenrecht

• onrechtmatige daad

• ongerechtvaardigde verrijking

Contactpersonen

• Mr O.N.J. Maatje

• Mr N.J.C. van Dorsselaer – Spapen

Incasso’s

Onze advocaten kunnen voor u uiteraard incassomaatregelen treffen om onwillige debiteuren tot betaling te bewegen. Het gebruik van dwangmiddelen, zoals een conservatoir beslag, behoort tot de mogelijkheden.

Contactpersonen

• Mr N.J.C. van Dorsselaer – Spapen

Huurrecht

Het (ver)huren van een woning of bedrijfsruimte is complexer dan u op het eerste oog zou kunnen denken. Kunnen bepaalde afspraken worden gemaakt of zijn afspraken in strijd met wettelijke bepalingen waarvan niet afgeweken kan worden ? De inrichting van een huurovereenkomst is daarom van belang nu deze de flexibiliteit van u als verhuurder of huurder in grote mate kan bepalen, ook bij potentiële problemen. Onze advocaten kunnen u bijstaan in de contractuele fase als in de fase waarin partijen een conflict (dreigen te) hebben.

Aandachtspunten

• opmaak huurovereenkomst

• wijziging huurprijs

• beëindiging huur

• indeplaatsstelling

• wanbetaling

Contactpersonen

• Mr N.J.C. van Dorsselaer – Spapen